Kalendár zberu odpadov

Zamestnanci OcÚ

Meno a priezvisko Funkcia Stručný popis práce Kontakt

Bc. Michal GODIŠ Prednosta OcÚ   Tel.: 0948 447 077                            Email: michal.godis@novot.sk, prednosta@novot.sk

Jozefína JENDRAŠÍKOVÁ Referent rozpočtu, účtovníctva, práce a miezd ekonómka, účtovníčka, mzdová agenda Tel.:043/5590215                          Email: ou@novot.sk

Mgr. Veronika PIDIČÁKOVÁ Referent rozpočtu, účtovníctva, práce a miezd ekonómka, účtovníčka, mzdová agenda Tel.: 043/5590215                               Email: veronika.pidicakova@novot.sk

Mgr. Mária FAFALÁKOVÁ Referent matriky, evidencie obyvateľstva a sociálnych služieb evidencia obyvateľstva, matrika, pridelenie súpisných čísel, overovanie listín a podpisov, evidencia hrobových miest, sociálny pracovník obce, ohlásenia drobných stavieb a stavebných úprav, stanoviská k výstavbe, správa registratúry Tel.: 043/5590215, 0911 849 958 Email: obec@novot.sk

Iveta DURČÁKOVÁ Referent pre dane a miestne poplatky príjem platieb správnych, miestnych poplatkov a daní a iných úhrad, evidencia daňovníkov, podávanie daňových priznaní k miestnym daniam a poplatkom, zakúpenie smetných nádob, poskytovanie rád a pomoc pri vypĺňaní tlačív, vedenie pokladne obce, overovanie listín a podpisov, správa registratúry, vydávanie vyjadrení a stanovísk obce k stavebným žiadostiam a k zápisu geometrických plánov Tel.: 043/5590215                              Email: adprac@novot.sk

Bc. Andrea ŽULKOVÁ Referent samosprávy výkazníctvo v oblasti odpadového hospodárstva, organizácia zberu komunálneho a separovaného odpadu, výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, príprava podkladov k žiadostiam o NFP, grantom a dotáciám, koordinácia prác a vyúčtovanie zrealizovaných projektov, príprava podkladov k získavaniu povolení na reštaurovanie NKP, príprava podkladov k procesu verejného obstarávania pre obec, správa registratúry Tel.: 0911 521 529                              Email: andrea.uradnikova@novot.sk

Andrea ONDREKOVÁ Referent kultúry, podateľne a registratúry prijímanie žiadostí vstupujúcich do rokovania obecného zastupiteľstva a zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencia schválených uznesení a zápisníc, zapisovateľka na OZ, komplexná príprava dokumentácie v rámci úkonov majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov, ROEP, dispečing a evidencia motorových vozidiel Tel.: 0911 521 529                        Email: andrea.kovalcikova@novot.sk

Kristína ZAVOĎANČÍKOVÁ Referent kultúry, podateľne a registratúry kultúrny referent obce, zabezpečenie činnosti obecnej knižnice, odosielanie a prijímanie pošty na OcÚ, hlásenie v obecnom rozhlase, evidencia obsadenosti kultúrneho domu, overovanie listín a podpisov, spolupráca pri majetkovoprávnom vysporiadaní, organizácia kultúrnych podujatí v obci, agenda predajcov na miestnom trhovisku Tel.: 0911 521 529                      Email: kultura@novot.sk

Marta NODŽÁKOVÁ Referent kultúry, podateľne a registratúry archivácia a registratúra písomností a ich vyraďovanie, komplexná príprava dokumentácie odpredaja a nadobudnutia hnuteľného a nehnuteľného majetku, spolupráca pri majetkovoprávnom vysporiadaní a pri príprave zmlúv o kúpe a predaji majetku, príprava zámerov odpredaja majetku obce Tel.: 0911 521 529

Kalendár zberu odpadov