Kalendár zberu odpadov

Zamestnanci OcÚ

   Meno a priezvisko          Funkcia Kontakt
  Bc. Michal GODIŠ Prednosta OcÚ

Tel.: 0948 447 077

Email: michal.godis@novot.sk

Email: prednosta@novot.sk

  Jozefína JENDRAŠÍKOVÁ  Referent rozpočtu, účtovníctva, práce a miezd

Tel.:043/5590 215

Email: ou@novot.sk

  Mgr. Veronika PIDIČÁKOVÁ

Referent rozpočtu, účtovníctva, práce a miezd

Tel.:043/5590 215

Email: veronika.pidicakova@novot.sk

  Mgr. Mária FAFALÁKOVÁ Referent matriky, evidencie obyvateľstva a sociálnych služieb

Tel.:043/5590 215, 0911 849 958

Email: matrika@novot.sk, obec@novot.sk

  Iveta DURČÁKOVÁ        Referent pre dane a miestne poplatky

Tel.: 043/5590 215

Email: adprac@novot.sk

  Bc. Andrea ŽULKOVÁ Referent samosprávy

Tel.:043/5590 215, 0911 521 529

Email: andrea.uradnikova@novot.sk

  Andrea ONDREKOVÁ Referent kultúry, podateľne a registratúry

Tel.:043/5590 215, 0911 521 529

Email: andrea.kovalcikova@novot.sk

Email: nasacesta@novot.sk

  Kristína ZAVOĎANČÍKOVÁ Referent kultúry, podateľne a registratúry

Tel.:043/5590 215, 0911 521 529

Email: kultura@novot.sk

 

 Marta NODŽÁKOVÁ

Referent kultúry, podateľne a registratúry  Tel.: 043/5590 215, 0911 521 529

 

Kalendár zberu odpadov