Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NOVOŤ o miestnej dani za ubytovanie

  12.10.2021

  NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NOVOŤ o miestnej dani za ubytovanie

  Čítať viac >
 • Zámer previesť, alebo prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

  10.10.2021

  Jašica Štefan a Jašicová Veronika, Emília Buľáková, Zásielkovňa

  Čítať viac >
 • DODATOK č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

  01.07.2021

  Číslo: 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

  Čítať viac >
 • Záverečný účet Obce Novoť za rok 2020

  10.06.2021

  Čítať viac >
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Novoť na II. polrok 2021

  08.06.2021

  Čítať viac >
 • Návrh dodatku K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

  08.06.2021

  Návrh Dodatok č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Číslo: 4/2019

  Čítať viac >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov