Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • Záverečné stanovisko posúdenie strategického dokumentu Územný plán obce Novoť

  12.05.2022

  posúdenie strategického dokumentu

  Čítať viac >
 • Výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca

  11.05.2022

  Čítať viac >
 • Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Námestovo, pozemkového a lesného odboru

  11.05.2022

  Čítať viac >
 • Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

  10.05.2022

  Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie miestneho zisťovania s ústnym pojednávaním podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona verejnou vyhláškou

  Čítať viac >
 • Oznámenie o vykonanej miestnej obhliadke s možnosťou vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia

  09.05.2022

  Čítať viac >
 • Zámery predaja majetku obce ako prípady hodné osobitného zreteľa

  03.05.2022

  Čítať viac >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov