Kalendár zberu odpadov

Improvement of tourism conditions and activerest in Novoť and Ujsoly villages

                                                                                                                                                                                                                                     Európska únia
                                                                       Európsky fond regionálneho rozvoja

Obec Novoť v spolupráci s Gminou Ujsoly zrealizovala projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 mikroprojekty s názvom:Skvalitnenie podmienok pre turizmus a aktívny oddych v obciach Novoť a Ujsoły.


Obdobie realizácie projektu:
Začiatok: 1. Júna 2011
Ukončenie: 31. Januára 2012

Celkové výdavky projektu: 40 580,- Eur
Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 34 493,- Eur
Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky: 4058,- Eur
Zdroje Obce Novoť: 2029,- Eur

Realizovaný projekt sa skladal z dvoch základných častí: investičnej a mäkkej.
V rámci investície sa v obci Novoť vybudovala atletická dráha. Na atletickom ovále sa následne konali športové podujatia medzi deťmi obcí Novoť a Ujsoly.

Podrobnejší popis aktivít priebehu realizácie projektu:
Realizácii projektu predchádzala jeho príprava, pri ktorej sme zabezpečili odborné tlmočenie na pracovných stretnutiach so zástupcami poľskej Gminy Ujsoly.

Dňa 27.6.2011 sme uzatvorili zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku s VUC Žilina – čomu predchádzala príprava podkladov ku zmluve (úprava projektovej žiadosti, rozpočtu, otvorenie samostatného bankového účtu na projekt a podobne). Stretli sme sa so zástupcami poľského partnera aby sme si potvrdili aktivity a termíny v rámci projektu.

Dňa 30.6.2011 sme sa zúčastnili odborného školenia na VUC Žilina k implementácii PL-SK mikroprojektov, kde sme sa oboznámili s dodržiavaním potrebnej administrácie pri riadení projektu, ako i publicity.

V lete 2011 sme ukončili stavebné práce na objekte športového ihriska a prevzali sme od dodávateľa dielo.

Realizovali sme aktivity súvisiace s prípravou spoločných športových dní našich partnerských obcí Novoť a Ujsoly na Slovensku. Bolo potrebné zabezpečiť dostatočnú publicitu projektu, propagáciu, zabezpečiť propagačné materiály, diplomy, medaily, tričká, a pod. Z týchto dôvodov sme realizovali niekoľko stretnutí s cezhraničným partnerom ohľadom zabezpečenia účastníkov podujatí, propagácie projektu na poľskej strane, charaktere súťažných disciplín, termínu konania podujatia a pod.

V októbri 2011 sa konali športové hry detí na Základnej škole v obci Novoť, ako hlavnej aktivity nášho projektu. Jednalo sa o podujatie, ktorému predchádzali prípravy týkajúce sa zabezpečenia dopravy, ubytovania, stravy, propagačných materiálov, ozvučenia a pod.

Podujatia sa zúčastnili deti základných škôl z Ujsol a Novote, ktoré súťažili v ľahkej atletike, ako i športoch – futbal a volejbal, v delení kategórie chlapci / dievčatá, mladší / starší žiaci. Akcia sa tešila veľkej popularite a záujmu detí. Došlo k nadviazaniu množstva nových a upevneniu existujúcich kontaktov.

Vzhľadom na úspešný priebeh podujatia, obce deklarujú realizáciu podobných aktivít i v ďalších rokoch.

V rámci projektu tiež došlo k upevneniu väzieb medzi samosprávami, ktoré sa starajú o rozvoj cezhraničných vzťahov a vytvárajú preň podmienky.

Riadenie projektu prebehlo bez problémov, spolupráca partnerských obcí bola veľmi ústretová.

Obec Novoť pri všetkých príležitostiach informovala verejnosť o dotácii získanej na realizáciu tohto mikroprojektu z Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013.

 

Fotogaléria z akcií

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013“

Kalendár zberu odpadov

Useful links