Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa - Ing. Poleta Dušan

Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa - Dibdiak Emil

Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa - Jakubjak Milan