Obec Zákamenné zastúpená starostom obce Mgr. Petrom Klimčíkom

 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

vyhlasuje výberové konanie

na pracovné miesto odborného zamestnanca spoločného školského úradu

pre oblasť materských škôl a zariadení školského stravovania

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

 1. kvalifikačné predpoklady pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

b) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

 

Pracovná náplň:

 

   1. výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,
   2. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania materských škôl a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,
   3. vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov materských škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok,
   4. poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti materským školám a školským zariadeniam.

 

Miesto výkonu práce: Spoločný obecný úrad Zákamenné, Hattalova 1087, 029 01 Námestovo

Mzdové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Pracovné podmienky: pracovný úväzok 1,0; pracovný čas 37,5 hodiny týždenne

Nástup do zamestnania: 01. 09. 2021

Iné kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť
 • riadiace organizačné a komunikatívne schopnosti
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť
 • znalosť školskej legislatívy a súvisiacich právnych predpisov
 • práca s PC ( internet, Word, Excel)
 • zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovnú pozíciu doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi osobne na Obecný úrad v Zákamenné, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 02956 Zákamenné najneskôr do 30. 07. 2021 v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – odborný zamestnanec školského úradu“

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

 • Mgr. Peter Klimčík, starosta obce Zákamenné
 • Mobil: 0918142215, email: starosta@zakamenne.sk

 

V Zákamennom 01. 07. 2021

 

Mgr. Peter Klimčík

starosta obce Zákamenné