Vážení občania,

v našej obci dlhodobo dochádza k zvyšovaniu celkového objemu odpadov, ale zároveň k čoraz nedôslednejšiemu separovaniu odpadov občanmi. Práve to má zásadný vplyv na cenu, ktorú musíme všetci platiť za vývoz a uskladnenie odpadu. Poplatok za skládkovanie pre obce sa od roku 2019 do roku 2023 postupne zvyšuje. To znamená, že čím budeme menej triediť, tým budeme viac platiť.

Dňa 11.12.2020 schválili poslanci Obecného zastupiteľstva obce Novoť sadzbu za vývoz odpadu pre rok 2021 19,- eur na osobu (Dodatok č. 1 k VZN 5/2019), čo je veľmi podhodnotená cena vzhľadom na vysoké náklady. Pokiaľ nedôjde k zásadnému zníženiu komunálneho odpadu a nárastu separácie, obec bude doplácať na odpady na konci roka 2021 veľkú finančnú sumu. Sú to peniaze, ktoré môžu byť použité na iné veci, ako je napr. oprava ciest, vybudovanie chodníkov, nákup nových lámp na osvetlenie, rekonštrukcia Domu smútku a nádeje a rôzne iné.

Odpad je problém, ktorý sa týka nás všetkých. Jediná cesta ako znížiť komunálny odpad je jeho separácia. Ešte stále je veľa ľudí, ktorí do nádob na zmesový komunálny odpad hádžu všetko „čo dom dal“. Napr. sklo, trávu, železo, plasty, šupky zo zemiakov, plechovky, kuchynský odpad a iný odpad, ktorý do nádob nepatrí.

Avšak najväčším problémom v našej obci je, že občania dovážajú odpady pred bránu areálu zberného dvora v neskorých nočných hodinách aj počas víkendov, pretože dúfajú, že ich nikto nevidí. Lenže obec nainštalovala v celom areáli zberného dvora kamery, ktoré zaznamenávajú každý pohyb. Kompetentní pracovníci budú postupne oslovovať týchto občanov a následne sankcionovať v prípade, že v tejto činnosti budú pokračovať. Zberný dvor je otvorený od pondelka do piatku od 8.00 do 14.00 hod., preto prosíme občanov, aby odpad odovzdávali v tento čas. Poverení pracovníci tento odpad následne vytriedia.

Ďalší nedostatok nastáva pri zbere plastov. Občania do vriec dávajú aj odpad, ktorý tam nepatrí (plienky, vložky, polystyrén, zatuchnuté textílie a v extrémnych prípadoch aj zdochnuté zvieratá, pozostatky zo zabíjačky a rôzne iné). Zberová spoločnosť takého vrecia odmieta prevziať. Preto budú poverení pracovníci OcÚ náhodne kontrolovať obsah vriec po obci. Vzhľadom na narastajúci počet dotazov od občanov ohľadom dodania vriec určených na zber plastov, VKM a tetrapakov, oznamujeme, že nie je možné občanom rozdať vrecia na začiatku roka, keďže obec až po odvoze plastov v príslušnom mesiaci dostane obratom prázdne vrecia určené na nasledujúci mesiac.

Vyzývame preto všetkých občanov, aby zobrali veľmi vážne potrebu separovať odpad, aby pristupovali k separácii zodpovedne a tak prispeli k čistote nášho ovzdušia, prírody a aj obce, a v neposlednom rade k vlastnej peňaženke, nakoľko pokiaľ sa nebude separovať, cena za vývoz odpadu bude z roka na rok rásť.

 

 

Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov euro.t-1

Položka   Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]   Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1  
2019   2020   2021 a nasledujúce roky  
1   x ≤ 10   17   26   33  
2   10 < x ≤ 20   12   24   30  
3   20 < x ≤ 30   10   22   27  
4   30 < x ≤ 40   8   13   22  
5   40 < x ≤ 50   7   12   18  
6   50 < x ≤ 60   7   11   15  
7   x > 60   7   8   11  

 

 

OBEC NOVOŤ

 

Sadzba za uloženie odpadu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2018

25,7 %

10 €/t

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2019

34,41 %

13 €/t

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2020

34,48 %

22 €/t

 

V súčasnosti obec platí za uloženie komunálneho odpadu na skládku 22 €/tonu a reálne hrozí, že v budúcom roku budeme platiť 27 €/tonu.

 

 

TRIEDENIE ODPADU

 

PAPIER sa zbiera do modrých plastových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci, počas roka na zberný dvor, alebo deti pomocou školského zberu.

a) Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.

b) Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, tetrapaky, znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal a pod.

c) Papierové krabice je potrebné poskladať a vhadzovať do nádob tak, aby zaberali čo najmenej miesta.

 

 

PLASTY sa zbierajú do vriec (ktoré domácnosti dostávajú), počas roka, aj na zberný dvor. Plasty sa zbierajú spoločne s kovovými obalmi a tetrapakmi.

a) Do plastov patria: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, plastové fľaše, hračky, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.

b) Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod.

c) Obaly z plastov, najmä PET fľaše, je potrebné stlačiť a do vriec/kontajnerov ukladať tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

d) Do kovových obalov patria: čisté plechovky a konzervy.

e) Do kovových obalov nepatria: hrubo znečistené kovové obaly.

f) Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál a nápojov a plechovky je potrebné stlačiť.

g) Do tetrapakov patria: viacvrstvové obaly od mlieka alebo džúsov, smotany a iných potravinárskych výrobkov, kozmetiky.

h) Do tetrapakov nepatria: znečistené tetrapaky, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok.

i) Tetrapaky je potrebné umyť a stlačiť, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

 

 

 SKLO  sa zbiera do zelených plastových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci.

a) Do skla patrí: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod.

b) Do skla nepatrí: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.

 

Papier, plasty, kovové obaly, tetrapaky a sklo je možné odovzdať celoročne počas prevádzkových hodín aj na zberný dvor.

 

BIOLOGICKÝ ODPAD sa kompostuje na svojom pozemku – každá domácnosť dostala kompostér. Bioodpad nepatrí do nádob na komunálny odpad. Taktiež sa zakazuje bioodpad spaľovať.

a) Do bioodpadu patrí: tráva, lístie, piliny, drevná štiepka, burina, pozberové zvyšky z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie a zelenina a biologický odpad z kuchyne: napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, kávové zvyšky, čajové vrecúška, škrupiny z vajec atď.

b) Do bioodpadu nepatrí: komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, uhynuté zvieratá, zvyšky z jedál, kosti, mäsové výrobky a mliečne výrobky.  

 

Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za svoj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Zakázané je skrmovanie, používanie drvičov a vypúšťanie do obecnej kanalizácie.

 

 

Na území obce je zavedený ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV. Jedlé oleje a tuky sa zbierajú do plastových fliaš s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. Jedlé oleje a tuky je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore kedykoľvek.

a) Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.

b) Medzi jedlé oleje a tuky nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

 

 

TEXTIL A ŠATSTVO je možné priniesť pred budovu bývalej colnice v centre obce (č. d. 279, oproti Coop Jednote) kedykoľvek v priebehu dňa. Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze. Upozorňujeme, že zatuchnuté oblečenie patrí do zmesového komunálneho odpadu.

a) Medzi textil a šatstvo patrí: oblečenie, deky, prikrývky, záclony, posteľná bielizeň, topánky, klobúky, čiapky, šále, rukavice, prípadne iné druhy šatstva a textilu. Textil sa odovzdáva do nádoby čistý a zabalený do igelitovej tašky.

b) Medzi textil a šatstvo nepatrí: komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, bioodpad a iný odpad.

 

 

ELEKTROODPAD sa zbiera prostredníctvom mobilného zberu v stanovený deň obcou a určeným spôsobom. Obec Novoť si v roku 2021 rozšírila súhlas na zber elektroodpadov. Preto je možné odovzdať elektroodpad už aj na zbernom dvore počas prevádzkových hodín zberného dvora.

a) Medzi elektroodpad patria: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lamp, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod.

b) Medzi elektroodpad nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia

 

 

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV z domácností s obsahom škodlivých látok sa uskutočňuje 2x ročne v stanovený deň obcou a určeným spôsobom.

Medzi odpad z domácností s obsahom škodlivých látok patria: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.
 

 

 

Na zbernom dvore sa vykonáva spätný zber ODPADOVÝCH PNEUMATÍK od konečných používateľov, ktorý zabezpečuje oprávnená organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).

 

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD je možné odovzdať celoročne na zbernom dvore - ZA ODPLATU.

a) K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

b) Na území obce je zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov.

c) Obec na základe VZN určila sadzbu poplatku za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín na sumu 0,015 € za kilogram týchto odpadov. Poplatník poplatok za drobný stavebný odpad uhrádza v hotovosti priamo na Obecnom úrade poverenému zamestnancovi obce, o čom poplatníkovi vydá aj príjmový pokladničný doklad. Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore poverenému pracovníkovi obce na určené miesto.