Ponuka na predaj prebytočného majetku obce Novoť

 

Obec Novoť ponúka na predaj prebytočný majetok obce v zmysle Zákona

č. 138/1991 o majetku obcí a Uznesenia č. 655/2021:

 

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT / rok výroby 2006/

 

Za najvyššiu ponúknutú cenu.

Termín predkladania ponúk je do 14.11.2021. (Termín na prekladanie ponúk sa predlžuje do 30.11.2021 do 10:00 hod.)

Obhliadku prebytočného majetku je možné dohodnúť na t.č. 0908075654.

Cenové ponuky môžu záujemcovia zasielať v písomnej  forme v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka - VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT“  na  Obec Novoť, č. 285, 029 55 Novoť.

Cenová ponuka obsahuje: Identifikačné údaje záujemcu a ponúknutú cenu.

Ponuky vyhodnotí Komisia pre financie, rozpočet a výstavbu.

 

V Novoti dňa 04.11.2021

Ponuka na odpredaj v pdf.

Mgr. Radoslav Kozák, PhD.

          starosta obce