Každý, kto vlastní pozemok, stavbu, dom alebo byt, je povinný platiť daň z nehnuteľnosti.

 

Nezabudnite na podanie daňového priznania

Správca dane obce Novoť oznamuje daňovníkom (vlastníkom nehnuteľnosti), že sa blíži termín pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2022. Daňové priznanie je nutné podať najneskôr do 31. januára 2022 na Obecnom úrade, na oddelení pre miestne dane a poplatky - číslo dverí 3.

Daňové priznanie podávajú vlastníci nehnuteľnosti, u ktorých nastali v priebehu roka 2021 zmeny, ktorá má vplyv na výpočet dane:

- ktorí kúpili, predali, darovali alebo dostali do daru nehnuteľnosť alebo sa zmenil vlastnícky podiel

- ktorí nadobudli vlastníctvo k pozemkom po ROEP

- ktorým v roku 2021 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti

- ktorým v roku 2021 bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie

- ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku.

 

 

Podanie daňového priznania po ukončení ROEP

Po zápise ROEP do katastra nehnuteľnosti by mal každý občan podať daňové priznanie.

Na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, VZN č. 3/2010 má každý, kto nadobudol pozemky v rámci ROEP povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na Obecný úrad, na oddelení pre miestne dane a poplatky číslo dverí 3 osobne alebo uprednostnením elektronickej či písomnej komunikácie.

Po zápise ROEP do katastra nehnuteľnosti by mal každý občan podať daňové priznanie. Daňová povinnosť nepriznaním nezaniká, je vymáhateľná šesť rokov spätne. Tí, ktorí tak ešte z nejakých dôvodov daňové priznanie na referáte pre dane a miestne poplatky nepodali, by tak mali učiniť čo najskôr, v inom prípade bude daň vyrubená spolu s penálmi vyplývajúcimi zo zákona.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na pozemky, ktoré užíva (obhospodaruje) na základe nájomnej zmluvy Agrovex Novoť, družstvo.