Kalendár zberu odpadov

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti

                                                          

 

Informácia o realizácii projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti

Cieľom realizovaného projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti“, je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole v Novoti prostredníctvom dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území.

 

Základné údaje o projekte

Názov projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Celkové oprávnené výdavky: 76 019,00 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 3 800,95 €

Začiatok realizácie: 10/2018

Koniec realizácie: 03/2019

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR

 

Projekt pozostáva z nasledovných aktivít:

  1. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia učebne fyziky pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov
  2. Zlepšenie materiálno-technického vybavenie chemickej učebne
  3. Zlepšenie materiálno-technického vybavenie biologickej učebne
  4. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia polytechnickej učebne pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov
  5. Obstaranie vybavenia IKT učebne pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov
  6. Obstaranie vybavenia odbornej učebne pre praktický rozvoj komunikačných a jazykových zručností žiakov
  7. Dovybavenie školskej knižnice pre zabezpečenie čitateľskej a multimediálnej gramotnosti žiakov základnej školy

 

Kalendár zberu odpadov