Kalendár zberu odpadov

Verejné obstarávania - Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Novoť

Sídlo: 029 55 Novoť č. 285

Štatutárny zástupca: Mgr. František Poleta, starosta obce

Obec Novoť je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať informácie a dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku (ďalej len “profil VO/O”) na http://www.uvo.gov.sk/profily. Z toho dôvodu si verejný obstarávateľ plní všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania dokumentov a informácií len raz, a to v profile VO/O.

  • Výzva na predkladanie ponúk - Výstavba detského ihriska v obci Novoť

    31.07.2018

    Čítať viac >
  • Výzva na predloženie ponuky - Vybudovanie vyhliadkovej veže v Novoti

    08.08.2017

    Čítať viac >

Kalendár zberu odpadov