Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 25.01.2019

  18.01.2019

  Čítať viac >
 • Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.01.2019

  Čítať viac >
 • Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2019/2020 v základnej škole

  09.01.2019

  Čítať viac >
 • Návrh plánu kontrolnej činnnosti na 1. polrok 2019

  08.01.2019

  Čítať viac >
 • Novela zákona č.39/2006 o veterinárnej starostlivosti – chovy ošípaných

  30.11.2018

  Čítať viac >

Kalendár zberu odpadov