Upozorňujeme  občanov, aby bez súhlasu OcÚ nenavážali suť zo zbúranísk, betóny, dlažby a ostatný stavebný odpad v lokalite Jarok a jeho okolia, kde je umiestnený podsypový materiál obce. Priestranstvo nie je určené na zhromažďovanie stavebného odpadu, nakoľko ide o súkromný pozemok ! Priestor bude v blízkej dobe monitorovaný kamerovým systémom a označený zákazom sypania. Prípadné porušenie zákazu bude sankcionované !