výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície.pdf

 

Obec Novoť, zastúpená starostom obce Mgr. Radoslavom Kozákom, PhD.

 

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

 

Ekonóm, rozpočtár obce


v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 

 

Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania, samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov:

 

 

 • Stredná odborná škola
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa ekonomického smeru výhodou
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru výhodou
 • požadovaná prax minimálne 3 roky z oblasti ekonomiky, personalistiky, účtovníctva, resp. rozpočtovníctva

 

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • znalosť legislatívy v oblasti náplne práce
 • práca s PC (Word, Excel, Outlook,...)
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, lojalita, diskrétnosť

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
   
 • uchádzači o pracovnú pozíciu doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi osobne na Obecný úrad Novoť alebo poštou na adresu: Obec Novoť, 029 55 Novoť č. 285 v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – Ekonóm, rozpočtár - NEOTVÁRAŤ“,
 • uzávierka prijímania žiadostí: 25.08.2022. Žiadosti doručené po tomto termíne alebo neúplné žiadosti nebudú zaradené do výberového konania,
 • termín ústneho pohovoru bude úspešným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený e-mailom alebo telefonicky


Kontakt pre poskytnutie informácií:
Bc. Michal Godiš

prednosta obce
Tel.: 0948 447 077

e-mail: michal.godis@novot.sk

 

Novoť, 21.08.2022

 

 

 

Mgr. Radoslav Kozák, PhD.

starosta obce Novoť