Ohlásenie Veľkej Noci

Milí bratia a sestry.


Pánova sláva sa nám zjavila

a vždy sa bude zjavovať medzi nami,

až kým on sám nepríde.

V rytmoch a striedaní času

si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.

Centrom celého liturgického roka je posvätné trojdnie

ukrižovaného pochovaného a vzkrieseného Pána,

ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú Noc,

v tomto roku 12. apríla.

Každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa

svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy,

v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.


Z Veľkej Noci pramenia všetky sväté dni:

začiatok pôstneho obdobia

popolcová streda 26. februára

nanebovstúpenie Pána 21. mája

zoslanie Ducha Svätého 31. mája

prvá adventná nedeľa 29. novembra


Aj na sviatky svätej Božej matky,

apoštolov a svätých

i pri spomienke na všetkých verných zosnulých,

Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.


Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde,

Pánovi času a dejín neprestajná chvála

na veky vekov.