„Ó, Emanuel, náš kráľ a zákonodarca,

očakávanie národov a ich Spasiteľ,

príď a zachráň nás, Pane, Bože náš“


Na prahu slávnosti Narodenia Pána Cirkev oslovuje Mesiáša menom „Emanuel“, čo v preklade znamená „Boh s nami“. V Starom zákone tak bolo nazvané dieťa, ktorého narodenie ohlásil prorok Izaiáš jeruzalemskému kráľovi Achazovi v známom proroctve: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7,14). Evanjelista Matúš vidí naplnenie tohto proroctva vo chvíli, keď Druhá božská osoba zostupuje na zem, aby prijala ľudské telo (porov. Mt 1,23). Spasiteľ je právom nazývaný Emanuel „Boh s nami“ – od tejto chvíle už nebude existovať žiadny ľudský osud, ktorý by nebol spojený s Ježišovým životom, Boh bude až do konca časov prebývať uprostred sveta. Možno práve na túto trvalú prítomnosť Boha na zemi naráža tiež skutočnosť, že antifóna opakuje neobvykle často slovo „my“.

Antifóna ďalej nazýva Kristakráľom a zákonodarcom“. Aj tento výraz pochádza z knihy proroka Izaiáša: „Lebo Pán je naším sudcom, Pán naším zákonodarcom, Pán je naším kráľom, on nás spasí.“ (Iz 33,22). Starozákonný text sa tu opäť interpretuje v mesiášskom zmysle. Oslovenie „nádej a spása národov“ zdôrazňuje univerzálny rozmer vykúpenia, ktoré je určené všetkým, nielen vyvolenému národu. Zatiaľ čo výraz „nádej národov“ odkazuje na 49. kapitolu knihy Genezis v latinskej verzii1, pod výrazom „Spasiteľ národov“ sa ukrývajú novozákonné testy, ktoré hovoria o Kristovi ako o „Spasiteľovi sveta“2 alebo „Spasiteľovi všetkých ľudí“3.

Možno tu zaznieva tiež stať z piesne „Roste nebesia z výsosti“, v ktorej zaznieva: „Otvor sa zem a vydaj Spasiteľa...“. Ukazuje sa tu hlavný dôvod, pre ktorý Mesiáš prichádza na svet – zachrániť to, čo bolo stratené, spasiť každého človeka.


Pozn:
[1]Gn 49,10 vo Vulgáte možno preložiť takto: „Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde (Ten), ktorému prislúcha (žezlo) a ktorý bude nádejou národov.“
[2]Jn 4,42, 1Jn 4,14.
[3]1 Tim 4,10.

MODLITBA

Príď, príď Emanuel!

Pane Ježišu, príď už a nemeškaj!

Tešíme sa na Tvoj príchod, radosť naša a osloboditeľ náš!

Ďakujem, Mária, za tvoje FIAT!

Za tvoju poslušnosť a pokoru, s ktorou si povedala: „Staň sa!“,

a prijala Slovo do tvojho života!

Chvála a česť Otcovi, Synovi, i Duchu Svätému!

Teraz a na veky! Amen!