„Ó výhonok z koreňa Jesseho,

ty stojíš ako znamenie pre národy:

králi pred tebou zatvoria ústa

a pohania ťa budú vyhľadávať,

príď a vysloboď nás, nemeškaj.“


Po udalostiach stvorenia a východe Izraela z Egypta, ktoré zaznievali v predchádzajúcich dňoch, prechádzame k prorockým spisom. Väčšiu časť dnešnej antifóny tvorí proroctvo z 11. kapitoly knihy proroka Izaiáša:

„Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne“ (Iz 11, 1).

„V ten deň bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny“ (Iz 11, 10).

Jesse bol otcom kráľa Dávida. Prorok ohlasuje príchod Mesiáša, ktorý povstane z Dávidovho rodu. Je zrejmé, že Spasiteľ nepríde oslobodiť len Židovský národ, zmienka o národoch a kráľoch poukazuje na spásu, ktorá bude zvestovaná všetkým ľuďom.

Uprostred antifóny je vložené zvolanie:

„Pred tebou králi v úžase zmĺknu“, ktoré ukazuje Spasiteľa v úplne inom svetle, než by bolo možné predpokladať na základe jeho kráľovského titulu. Text je prevzatý zo Štvrtej Izaiášovej piesne o Božom služobníkovi, ktorú čítame v liturgii Veľkého piatku. Uveďme citáciu v širšom kontexte: „Ako sa nad ním zhrozili mnohí – veď neľudsky je znetvorený jeho výzor a jeho obraz sa nepodobá človeku - tak ho budú obdivovať mnohé národy, králi si pred ním zatvoria ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo a poznajú, čo neslýchali!“ (Iz 52, 14-15).

Boží služobník prejde utrpením a potom bude oslávený a vyvýšený. A vtedy užasnú národy, ktoré videli jeho predchádzajúcu podobu.

Zreteľne sa tu hovorí o tajomstve utrpenia a vzkriesenia Pána. Záverečné zvolanie „už nemeškaj“ naráža na Boží prísľub, o ktorom čítame v 2. kapitole knihy proroka Habakuka. Keď prorok čakal na Pánovo slovo, dostalo sa mu tejto odpovede:

„Lebo videnie je ešte na určený čas, no náhli sa ku koncu a nesklame; ak oddiali sa, čakaj naň, veď určite príde a nezmešká“ (Hab 2, 3). Židovská tradícia videla v tomto texte prisľúbenie Spasiteľa. Kresťania interpretovali proroctvo v mesiášskom zmysle.

MODLITBA

Večný Bože,

narodením tvojho Syna z presvätej Panny

zjavil si svetu jas svojej slávy, prosíme ťa, daj,

aby sme toto nevýslovné tajomstvo vtelenia

uctievali so živou vierou a oslavovali s úprimnou oddanosťou.

Amen.