Primičná slávnosť na sviatok Najsvätejšej Trojice

Novoť - Slávnosť Najsvätejšej Trojice, ktorá sa slávi týždeň po Turiciach, mala tento rok v našej farnosti sviatočnejší ráz. V zaplnenom a slávnostne vyzdobenom kostole slávil primičnú sv. omšu náš rodák, Anton Durčák, ktorý deň predtým prijal kňazské svätenie z rúk diecezného biskupa Mons. Štefana Sečku. Primiciant sa po odobierke pri rodinnom dome vybral v sprievode rodičov, príbuzných, hostí i mnohých ďalších do kostola cestou, na túto udalosť patrične vyzdobenou.
Na slávnosti sa zúčastnilo mnoho farníkov, i ľudí z okolitých farností a kto sa nezmestil do kostola, mohol slávnosť sledovať na veľkoplošnej obrazovke pri sakristii. Slávnostným kazateľom bol náš "krajan", vicerektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule ICLic. Jozef Holubčík. Slávnosť hudobne doprevádzal mládežnícky i "dospelácky" zbor. Na organe hral náš bývalý p. kaplán Marek Jamrich.

Po skončení slávnosti bol pre hostí pripravený slávnostný obed v obnovenom Kultúrnom dome a pre všetkých prítomných občerstvenie na priestranstve v centre obce.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o slávnostný priebeh primičnej slávnosti.

Fotogaléria