Požehnané chvíle počas Národného týždňa manželstva

Naša farnosť sa už po štvrtý krát zapojila do Národného týždňa manželstva , počas ktorého sme mohli spolu s ostatnými veriacimi intenzívnejšie prežívať tento nevšedný dar. Prispeli k tomu aj vzácni hostia, ktorí nás prišli povzbudiť svojimi skúsenosťami a svedectvami. Každý deň takmer plný kostol svedčí o tom, že táto iniciatíva našla svoje pevné miesto v srdciach veriacich našej farnosti.V pondelok 11. februára sme slávili spomienku na Pannu Máriu Lurdskú a zároveň 27. svetový deň chorých, ktorý v Cirkvi zaviedol sv. Ján Pavol II.
Pri sv. omši ktorú celebroval p. farár Ľuboš Satina za uzdravenie duše i tela chorých manželských partnerov sa udeľovala sviatosť Pomazania chorých.
Po sv. omši nasledovala moderovaná adorácia pred Najsvätejšou Eucharistiou, ktorú viedol p. kaplán Peter Križian.Utorok začal modlitbou sv. ruženca za všetky manželstvá našej farnosti. Päť desiatkov s krátkymi úvahami o bolestných tajomstvách sa predmodlievalo päť manželských párov.

Sv. omšu za návrat rozvedených do platných manželstiev celebroval p. farár Ľuboš Satina. Otcovsky nám hovoril o zásadách života v manželstve, že máme riešiť veci s Bohom, prihovoril sa mladým ako si vyberať životného partnera a starším ako sa majú správať k svojím deťom žijúcim v manželstve. Obetné dary niesli dva páry, ktoré tohto roku oslávia 60 rokov manželstva.
V stredu sv. omšu za manželstvá v kríze a za mladých, pripravujúcich sa na manželstvo celebroval náš prvý hosť, ThDr. Anton Oparty, bývalý popradský dekan, od roku 1990 až doteraz sudca Cirkevného súdu Spišskej diecézy, ktorý žije na dôchodku v susednej Oravskej Lesnej. Vo svojej homílií hovoril o svojich skúsenostiach pri riešení manželských káuz.Vo štvrtok bola sv. omša obetovaná za mládež, aby poznali Božiu vôľu k svojmu povolaniu . Sv. omšu slúžil p. kaplán, ktorý vo svojej homílií hovoril o rozdielnosti muža a ženy a o potrebe komunikovať o potrebách a nenechať veci vyhrotiť.
Po sv. omši p. kaplán privítal druhého hosťa, ktorý prežil rozpad svojho manželstva, no po čase, aj vďaka modlitbám mnohých dobrodincov našli s bývalou manželkou cestu k sebe a dnes žiju znova v usporiadanom manželstve a tešia sa z ďalšieho dieťaťa.
Vo svojom úprimnom príhovore hovoril otvorene o príčinách, ktoré viedli k vzájomnému odcudzeniu sa a nakoniec k rozvodu manželstva, ale aj o sile modlitby a o nádeji, ktorá nakoniec viedla k obnoveniu vzájomnej lásky a k návratu.Piatkovej mládežníckej sv. omši za manželstvá nesúce akýkoľvek kríž "predsedal" ThLic. Ján Bystriansky, výpomocný duchovný poverený pastoráciou rodín a manželstiev v Spišskej diecéze. V homílií nám hovoril o dôležitosti pravidelnej manželskej modlitby a to nielen spolu sa modliť, ale modliť sa jeden za druhého za konkrétne veci.
Po sv. omši pridal aj osobné svedectvo, ako ho Boh zázračne zachránil.

( o. Ján Bystriansky bol členom štvorčlennej výpravy, na Mont Blancu, ktorá v lete 2017, vo výške 3800m prežila 50 metrový pád a všetci zázrakom prežili. Viac sa dočítate napr. TU )
Sobotný program sa začal už poobede o štvrtej sv. omšou na poďakovanie za dar manželstva a rodiny , ktorú celebroval opäť p. kaplán a pri ktorej si mnoho manželských párov obnovilo svoj manželský sľub. V homílií p. kaplán okrem iného poďakoval manželom za svedectvo, že aj dnes sa dá žiť normálne manželsvo a dokonca aj radostne.
Po sv. omši sa ujali slova náš rodák Emil Kondela s manželkou Annou, ktorí žijú v spoločnom manželstve už tridsiaty tretí rok a v Žilinskej diecéze sa venujú okrem iných aktivít aj príprave snúbencov na manželstvo. Svoj príspevok o odovzdávaní viery v rodine venovali predovšetkým vzájomným vzťahom medzi manželmi a ich prežívaniu viery, pretože osobný príklad rodičov je najúčinnejšou formou výchovy detí v rodine.
Po skončení sa manželom Kondelovým poďakoval p. kaplán a po krátkej modlitbe udelil prítomným záverečné požehnanie.
Program Národného týždňa manželstva pokračoval od 18:00 romantickou večerou pre manželov, pre ktorých bola na večer rezervovaná reštaurácia Trend.Nedeľnú sv. omšu o 8:30, ktorou sa zakončil Národný týždeň manželstva, celebroval p. kaplán a bolo obetovaná ako prosba o Božiu pomoc a sprevádzanie pre manželstvá a rodiny našej farnosti. P. kaplán v homílií objasnil manželské prekážky, ktoré podľa Kódexu kánonického práva bránia uzavretiu platného sviatostného manželstva.Ďakujeme organizačnému tímu aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto nevšednej a požehnanej akcii.


Ďalšie fotografie z Národného týždňa manželstva v našej farnosti