Rozlúčka s p. kaplánom Marekom Jamrichom

Dnes sa po troch rokoch skončilo pôsobenie pána kaplána Mareka Jamricha v našej farnosti. Od zajtra bude jeho „domovom“ neďaleká Lokca. Rozlúčka s ním sa za hojnej účasti veriacich konala pri večernej sv. omši.

Na začiatku sv. omše sa p. kaplánovi aj prítomným veriacim prihovoril p. farár Ľuboš Satina. Poďakoval mu za jeho kňazské i kantorské pôsobenie v našej farnosti a poprial mu hojnosť Božieho požehnania na novom pôsobisku, aby sa po vzore sv. Jána Krstiteľa čim viac umenšoval, nech cez neho Kristus môže rásť. Večerné slnko cez okno svätyne práve osvetľovalo kríž hlavného oltára, čo bol pohľad viac než symbolicky.

P. kaplán nám vo svojom príhovore poďakoval za všestrannú pomoc, za to, že sme „tolerovali“ jeho nedostatky, za hojnú účasť na sv. omšiach i na sv. prijímaní. Farárovi, kantorom i spevákom poďakoval za príkladnú spoluprácu. Nezabudol nás pochváliť za príkladný spev, ktorým vraj naša farnosť vyniká.

Sv. omšu doprevádzal „dospelácky“ spevácky zbor, ktorý pán kaplán počas celých troch rokov odborne viedol.

Po sv. prijímaní p. kaplánovi v mene vedenia obce i v mene veriacich poďakoval prednosta Obecného úradu Dušan Jendrašík a s p. Fafalákovou mu odovzdali kyticu kvetov a darček na pamiatku.

Pred záverečným požehnaním p. kaplán ešte raz poďakoval za všetko a pripomenul, že aj keď sa tu cítil dobre a neodchádza sa mu ľahko, predsa len bez plnenia Božej vôle, ktorá sa prejavuje v rozhodnutiach predstavených by nebol šťastný.

Pán kaplán ešte raz za všetko úprimne
Ď A K U J E M E

/ a budeme dobrí :) /


01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13