Upozorňujeme tých občanov, ktorí ešte nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto na cintoríne, aby si túto zmluvu prišli čím skôr uzatvoriť na obecný úrad.