Kalendár zberu odpadov

OcÚ Employees

Meno a priezvisko Funkcia Stručný popis práce Kontakt

  Prednosta OcÚ  

Tel.: 0948 447 077                           

Email:prednosta@novot.sk


Jozefína JENDRAŠÍKOVÁ Referent rozpočtu, účtovníctva, práce a miezd ekonómka, účtovníčka, mzdová agenda

Tel.:043/5590215                         

Email: ou@novot.sk


Mgr. Katarína ONDREKOVÁ

Beáta BULVASOVÁ

Referent rozpočtu, účtovníctva, práce a miezd ekonómka, účtovníčka, mzdová agenda

Tel.:043/5590215 

Email: katarina.ondrekova@novot.sk

Email: beata.bulvasova@novot.sk


Mgr. Mária FAFALÁKOVÁ Referent matriky, evidencie obyvateľstva a sociálnych služieb evidencia obyvateľstva, matrika, pridelenie súpisných čísel, overovanie listín a podpisov, evidencia hrobových miest, sociálny pracovník obce, ohlásenia drobných stavieb a stavebných úprav, stanoviská k výstavbe, správa registratúry

Tel.: 043/5590215, 0911 849 958

Email: obec@novot.sk


Iveta SMARKOŇOVÁ Referent pre dane a miestne poplatky príjem platieb správnych, miestnych poplatkov a daní a iných úhrad, evidencia daňovníkov, podávanie daňových priznaní k miestnym daniam a poplatkom, zakúpenie smetných nádob, poskytovanie rád a pomoc pri vypĺňaní tlačív, vedenie pokladne obce, overovanie listín a podpisov, správa registratúry, vydávanie vyjadrení a stanovísk obce k stavebným žiadostiam a k zápisu geometrických plánov

Tel.: 043/5590215   

 Email: adprac@novot.sk


Mgr. Monika BJALOŇOVÁ Referent samosprávy výkazníctvo v oblasti odpadového hospodárstva, organizácia zberu komunálneho a separovaného odpadu, výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, príprava podkladov k žiadostiam o NFP, grantom a dotáciám, koordinácia prác a vyúčtovanie zrealizovaných projektov, príprava podkladov k získavaniu povolení na reštaurovanie NKP, príprava podkladov k procesu verejného obstarávania pre obec, správa registratúry

Tel.: 0911 521 529   

 Email: monika.bjalonova@novot.sk


Bc. Elena DIBDIAKOVÁ Referent kultúry, podateľne a registratúry prijímanie žiadostí vstupujúcich do rokovania obecného zastupiteľstva a zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencia schválených uznesení a zápisníc, zapisovateľka na OZ, komplexná príprava dokumentácie v rámci úkonov majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov, ROEP, dispečing a evidencia motorových vozidiel

Tel.: 0911 521 529                       

Email: elena.dibdiakova@novot.sk


Kristína ZAVOĎANČÍKOVÁ Referent kultúry, podateľne a registratúry kultúrny referent obce, zabezpečenie činnosti obecnej knižnice, odosielanie a prijímanie pošty na OcÚ, hlásenie v obecnom rozhlase, evidencia obsadenosti kultúrneho domu, overovanie listín a podpisov, spolupráca pri majetkovoprávnom vysporiadaní, organizácia kultúrnych podujatí v obci, agenda predajcov na miestnom trhovisku, prijíma žiadosti o predaj na kultúrne podujatia v obci

Tel.: 0911 521 529                     

Email: kultura@novot.sk

Email:kristina.zavodancikova@novot.sk


Marta NODŽÁKOVÁ Referent kultúry, podateľne a registratúry archivácia a registratúra písomností a ich vyraďovanie, komplexná príprava dokumentácie odpredaja a nadobudnutia hnuteľného a nehnuteľného majetku, spolupráca pri majetkovoprávnom vysporiadaní a pri príprave zmlúv o kúpe a predaji majetku, príprava zámerov odpredaja majetku obce

Tel.: 0911 521 529

Email: marta.nodzakova@novot.sk

Kalendár zberu odpadov

Useful links