Calendar

General mandatory regulations


 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť Platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku občanom obce Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o poskytovaní vianočného príspevku                                                   Platné  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa, o poskytovaní finančného príspevku študentom, talentovaným deťom, dôchodcom a o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie fyzickej osoby Platné  
Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby Platné
  Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Novoť
Platné          
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o určení miesta a termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Novoť Platné
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné
Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť Platné
Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Novoť v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná Platné
Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Novoť Platné
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2016 o miestnych daniach Platné
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Novoť Platné
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Novoť Platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Neplatné
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Novoť
Platné
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov za pobyt v materských školách, a na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť Platné
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o určení miesta a termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2016/2017 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť Platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Novoť Platné
  VZN č 1/2014 o podmienkach poskytovania dotácií(príspevkov) a návratných finančných výpomocí
Platné
VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Neplatné
VZN č. 3/2012 Čistenie, údržba verejných priestranstiev, MK a ochrana verejného poriadku Platné
VZN č. 2/2012 Zápis detí na plnenie školskej dochádzky v školskom roku 2013/2014 Neplatné
VZN č. 1/2012 Postup, podmienky a výška úhrady za poskytnuté sociálne služby Platné
VZN č. 3/2011 Miestne dane a poplatky Neplatné
VZN č. 3/2010 Daň z nehnuteľnosti Platné
VZN č. 2/2010 Miestne dane a poplatky Neplatné
VZN č. 1/2010 Zápis detí do školy Neplatné
VZN č. 5/2009 Trhový poriadok obce Platné
VZN č. 2/2009 Určenie času predaja Platné
VZN č. 4/2008 Pripojenie na kanalizáciu Platné
VZN 3/2008 O jednorázovej dávke, podmienkach a postupe pri poskytovaní jednorázovej dávky,spôsobe a výške pomoci Neplatné
VZN 2/2008 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a o poskytovaní stravy dôchodcom v obci Novoť Neplatné

 

Calendar