Official notice board

 • Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Novoť

  02.07.2018

  Read more >
 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  22.06.2018

  Read more >
 • Petícia na prijatie VZN, ktorým sa obmedzí prevádzkovanie herní na území obce Novoť - oznámenie výsledku vybavenia petície

  06.06.2018

  Read more >
 • Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

  06.04.2018

  Read more >