Kalendár zberu odpadov

Official notice board

 • Pozvánka na OZ 26.6.2019

  19.06.2019

  Read more >
 • Záverečný účet obce za rok 2018

  10.06.2019

  Read more >
 • Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Novoť z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  10.06.2019

  Read more >
 • Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

  10.06.2019

  Read more >
 • Návrh VZN č. 3/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce NOVOŤ

  10.06.2019

  Read more >
 • Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť a o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

  10.06.2019

  Read more >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov