Kalendár zberu odpadov

OcÚ forms

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Príloha č. 1 k VZN 1/2018 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Novoť

Príloha č. 2 k VZN 1/2018 Rozpočet projektu

Príloha č. 3 k VZN 1/2018 Vyúčtovanie dotácie

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2017 Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku pri narodení dieťaťa

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2017 Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku študentom

Príloha č. 3 k VZN č. 1/2017 Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku talentovaným deťom a študentom, ktoré dosahujú mimoriadne výsledky v oblasti športu, kultúry, vedy alebo iných oblastiach a získali významné úspechy alebo ocenenia v súťažiach na regionálnej alebo vyššej úrovni

Príloha č. 4 k VZN č. 1/2017 Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku na stravovanie fyzickej osoby

Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady

Potvrdenie od zamestnávateľa

Potvrdenie od správcu bytového domu

Potvrdenie obce o zaplatení miestneho poplatku za komunálne odpady

Potvrdenie pre opatrovateľky pracujúce v zahraničí

Oznámenie - VZNIK/ZÁNIK poplatkovej povinnosti

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny k navrhovanému zámeru

Žiadosť o stavebné povolenie

Návrh na kolaudáciu stavby

Žiadosť o predĺženie termínu na dokončenie stavby

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác

Ohlásenie drobnej stavby

Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky

Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Súhlas vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti k uzatvoreniu zmluvy o pripojení k distribučnej sústave

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

Splnomocnenie na doručiteľa (pri predaji motorového vozidla)

Čestné vyhlásenie

Splnomocnenie

žiadosť o uzavretie manželstva

Kalendár zberu odpadov