Kalendár zberu odpadov

Road modernization in Rajcza and Ujsoly villages of the Zywiec region and also Novoť village, with the objective of improvement in connection areas on Polish and Slovak side of the border

                                                                                                                                                                                                                                     Európska únia
                                                                       Európsky fond regionálneho rozvoja

Obec Novoť v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Powiatom Zywieckym realizuje projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 s názvom: Modernizácia ciest okresu Żywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť, s cieľom zlepšenia spojení oblastí po poľskej a slovenskej strane hranice.

Obdobie realizácie projektu:
Začiatok: 1. február 2011
Ukončenie: 31. december 2013

Výdavky projektu zrealizované obcou Novoť: 506 973,40 Eur
Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 430 927,39 Eur
Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky: 50 697,34 Eur
Zdroje Obce Novoť: 25 348,67 Eur

Popis projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti a kvality cestnej infraštruktúry na hranici PL-SK. Projekt zahŕňa modernizáciu jednotného cestného pásma - okresnej cesty č. 1439S Rajcza - Ujsoły – Štátna hranica na úseku Milówka – Glinka. Celková dĺžka cesty je 19 km. Modernizáciou bude objatí najviac poškodený úsek s dĺžkou 5.72 km. Cesta je hlavnou dopravnou cestou Okresu żywieckiego na trati Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń – Štátna hranica, je s ňou priamo spojená a tvori doplnenie tej kľúčovej, regionálnej trati. Investícia tiež predpokladá v pásme tejto cesty výstavbu pravo a ľavo stranného chodníka spolu s odvodnením v obci Rajcza Dolna s dĺžkou 1.53 km. Na slovenskej strane hranice je plánovaná prestavba cesty spájajúca obec Novoť s obcami, ktoré sa nachádzajú pod hraničným štítom Pilska - s obcami Mútne, Orasvké Veselé,Beňadovo, odkiaľ bude možné sa dostať do zvyšných dvoch hraničných priechodov Oravská Polhora - Korbielów a Boborv - Winiarczykówka. Dotknutý úsek sa začína od spojenia s cestou Lokca - Novoť a ďalej pokračuje cez obec Novoť v smere Mútne Duľov. Plánovaná časť zabezpečí nové spojenie ciet, ktoré umožní skrátenie terajšej cesty o 20 km. Projekt rieši aj rekonštrukciu miestnej komunikácie za účelom zlepšenia dostupnosti regiónu a komfortu v pohraničnej oblasti. Ide o úseky s celkovou dĺžkou 1459,81 metra.

Medzi základné práce ŽSK modernizovaného úseku cesty patrí dosypanie a spevnenie krajníc materiálom z odfrézovania živičných vrstiev, vyspravenie porušených častí vozovky pneumotryskom, zafrézovanie začiatku a konca úpravy cesty, spojovací postrek katiónaktívnou emulziou a pokládka nového krytu. Cesta sa modernizuje v staničení 0.000 – 11,041.

Na mostné objekty je riešená komplexná rekonštrukcia. Na mostoch sa opravia existujúce nosné konštrukcie celoplošnou sanačnou omietkou. Existujúca konštrukcia vozovky sa odstráni až po železobetónovú nosnú konštrukciu a následne sa vybuduje nová hydroizolácia mosta a konštrukcia vozovky. Na pravej a ľavej strane mosta sú navrhnuté nové železobetónové rímsy mosta a nové zvodidlové zábradlie na obidvoch stranách mosta .

Cieľové skupiny projektu:

  • Okres Żywiec, obec Novoť a ZSK, realizácia projektu sa pričiní k zvýšení ich významu, čo sa pričiní k zvyšeniu záujmu pripadnych podnikateľov na investovanie v tejto oblasti.
  • Obyvatelia a podnikatelia okresu Żywiec, obce Novoť a ZSK- nastane zvýšenie komfortu a zlepšenie bezpečnosti ich prepravy. Vďaka zlepšeniu povrchu by sa malo znížiť opotrebenie automobilov, nesené obyvateľmi a podnikateľmi Poľska a Slovenska.
  • Inštitúcie verejného úžitku (GOPR, záchranná služba, požiarna služba, Polícia, atd.)-zlepšenie ich činností, vďaka ľahšiemu a rýchlejšiemu prístupu do miesta ohrozenia, či k poškodeným osobám. Je to veľmi dôležité z pohľadu turistickej atraktívnosti danej oblasti.
  • Turisti a prechodní-, investícia ovplyvní nárast ich spokojnosti z návštevy danej krajiny, vynikajúci z rýchlosti a pohodlia prístupu k turistickým a kultúrnym pamiatkam danej oblasti.

V rámci projektu sme zrealizovali nasledovné aktivity:

V rámci realizácie projektu bola uskutočnená a ukončená 0. Etapa. V rámci 1. Etapy sa vykonalo verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a začala sa realizácia stavebných prác. V rámci Etapy 2 boli na stavenisku osadené informačné tabule, zrealizovaný bol výber poskytovateľa služby finančný manažér.

Pri príprave projektového zámeru došlo k stretnutiam projektových partnerov, dohodnutiu postavenia jednotlivých partnerov, rozdeleniu úloh, určení aktivít projektu. Spolupráca vyvrcholila predložením projektovej žiadosti na Spoločný technický sekretariát programu v Krakove a jej následným schválením.

Obec Novoť ako projektový partner č. 1, participovala na príprave projektového zámeru a najmä zabezpečení podkladov za svoju časť (harmonogram, finančno-ekonomická analýza, rozpočet, aktivity, výkresová dokumentácia, stavebné povolenie...)

Obec realizuje publicitu projektu – pri každej príležitosti informuje verejnosť o získanej podpore z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Pri modernizovaných cestách osadila 2 informačné tabule.

 

Fotogaléria z akcií

 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013“

Kalendár zberu odpadov

Useful links