Kalendár zberu odpadov

Villages main controller

Andrea Javorová

kontrolor@novot.sk


Hlavný kontrolór obce Novoť je zodpovednou osobou pre agendu prijímania a vybavovania oznámení podľa Interného predpisu č. 5/2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Hlavný kontrolór je zodpovednou osobou pre všetkých zamestnancov obce Novoť, Príspevkovej organizácie obce Novoť a Rozpočtovej organizácie obce Novoť. 

Kalendár zberu odpadov

Useful links