Na základe výzvy č. 3/2018 Žilinského samosprávneho kraja  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja  na rok 2018

v rámci programu: REGIONÁLNY ROZVOJ

podprogramu: Verejný priestor a verejná infraštruktúra

bola Obci Novoť schválená dotácia vo výške 900,- € na projektZdokonalenie kamerového systému v obci Novoť“.

Celková výška nákladov na kamerový systém bola 1212,25 € s DPH.

 

Projekt zdokonalenia kamerového systému spočíval v doplnení dvoch kamier – jednej na budovu obecného úradu a druhej kamery na podperný bod SSE, kde je aj verejné osvetlenie v blízkosti obecného úradu v centre obce. V projekte bol zahrnutý aj spotrebný materiál (konzola, prepojovacie boxy, káble, spojky, atď.) a práca potrebná na zrealizovanie projektu. Inštalovaním ďalších kamier sa zvýšila bezpečnosť a kontrola v centrálnej časti obce. Kamerový systém je nápomocný tak obci ako aj občanom, a tiež polícii v prípadoch vyšetrovania rôznej trestnej činnosti.