Zber sa uskutoční od 12.6.2019 v čase od 7:00 do 14:00 hod.

Patria tu: farby, olejové filtre, odpadové chemikálie, nádoby a spreje, plastové aj kovové obaly znečistené škodlivinami /od farieb, lakov, lepidiel, riedidiel, ropných látok/ iné batérie, oleje /mazacie, motorové.../ ortuťové teplomery atď.