Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Ľuboš Paták, týmto oznamuje, že termín odovzdania žiadostí o zaradenie dieťaťa do Materskej školy Novoť na školský rok 2018/2019 je od 30.04.2018 do 04.05.2018. Zákonní zástupcovia detí si môžu žiadosť vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo ju nájdete na www.msnovot.edupage.org.

Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia (alebo zákonní zástupcovia) a doložia tiež vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

Na predprimárne vzdelávania v Materskej škole sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. na základe žiadosti zákonného zástupcu. Na predprimárne vzdelávania sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov jeho veku.

Podľa kapacity MŠ sa prednostne prijímajú deti v nasledujúcom poradí:

a) deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

b) deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

c) deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.