Všetky podklady, informácie, pripomienky a podnety, ktoré sa dotýkajú riešeného územia, doručiť písomnou formou, poštou, prípadne osobne alebo na Obecný úrad v Novoti, č. 285, 029 55 Novoť, najneskôr do 4.novembra 2019.

Na pripomienky alebo podnety, podané po tomto termíne, sa neprihliada.