prepis vyhlásenia:

Vyhlásenie starostu obce.

Vážení spoluobčania, drahí priatelia. Napriek tomu, že prežívame pomerne náročný rok z hľadiska dopadu koronakrízy na našu spoločnosť, život v obci beží a posledné, čo si môžeme dovoliť je fatalistické správanie.

Napriek problémom, ktoré samosprávy v tomto roku zasiahli môžem konštatovať, že naša obec napreduje. Tento rok bude z hľadiska výstavby a rozvoja obce v počte novostavieb rekordným.

Nesmierne ma to teší, no musím dodať, že neustále bojujeme s obrovskou rozdrobenosťou pôdy, ktorá je reliktom Uhorského právneho systému.

Faktom je, že bez zásadných zmien v majetkoprávnych vzťahoch týkajúcich sa pozemkov pod MK bude ďalší rozvoj, tak povedané, diplomatický a komplikovaný. Nediplomaticky povedané, je to pre nás, obyvateľov Novote, často katastrofálne, keď stojíme pred neriešiteľnými schémami v katastri.

Ako ste si mnohí všimli, tento rok sme realizovali výstavbu nových komunikácii a počas jesene by sme v tejto aktivite chceli pokračovať aj v ďalších lokalitách. Neustále bojujeme s extrémne komplikovanými majetkoprávnymi vzťahmi, ktoré nám brania investovať do infraštruktúry a nebývalým spôsobom komplikujú pokladanie sieti a otváranie nových lokalít pre individuálnu bytovú výstavbu.

Musíme si všetci uvedomiť, že pozemok kde sú siete je pozemok, ktorý má oveľa vyššiu hodnotu ako pozemok bez sietí a orná pôda sa mení na stavebnú parcelu. Vyriešením tohto problému zásadne uľahčíme a zlepšíme život našim deťom a ich deťom. Alebo aj nám samým.

Chceli by sme využiť možnosť, ktorú nám v súčasnosti ponúka cestný zákon, a ten umožňuje pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve obce a sú pod cestami alebo miestnymi komunikáciami, vo verejnom záujme vyvlastniť (§ 24e), a to z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich vysporiadaniu. Účelom je zjednodušiť a zefektívniť celý proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami. Zákon ponúka obciam ako určitú barličku k dosiahnutiu vysporiadania pozemkov, možnosť pozemky pod cestami vyvlastniť – samozrejme za náhradu. Táto možnosť prichádza do úvahy len vtedy, ak sa nedosiahne dohoda s vlastníkmi pozemkov. Otvorené dvere k vyriešeniu dlhodobého problému vlastníctva k pozemkom pod cestami sa však čochvíľa zatvoria. Návrh na vyvlastnenie na zabezpečenie konečného a nemenného stavu je možné podať len do 31.12.2020. V opačnom prípade, ostane zachovaný súčasný stav, prinášajúci neustále problémy a obmedzenia. Naším cieľom nie je strašiť ľudí vyvlastnením, ale dohodnúť sa. V prípade, ak dohoda z rôznych príčin nebude možná, je tu možnosť vyvlastnenia, ktorú je potrebné vnímať ako zjednodušenie naproti zdĺhavým súdnym sporom. Tiež je potrebné uviesť, že jednostranné vyvlastnenie ako fungovalo v minulosti, v súčasnosti ani nie je možné. Celý proces je pod dohľadom okresného úradu, ktorý dôsledne dohliada na splnenie všetkých zákonných povinností a zabezpečenie spravodlivej a primeranej náhrady.

Čo pre nás teraz znamená - ak sa v tomto momente postavíme zodpovedne k tejto veci, tak to bude mať pre rozvoj obce, mladé rodiny a ich deti obrovský význam.

Čo však v skutočnosti znamená - máme teraz možnosť zásadne pohnúť s týmto problémom a urobiť našu obec lepším miestom pre život pre nás aj našich potomkov.

Hovorím vám to preto, lebo naozaj teraz môžeme, a je to aj našou povinnosťou, pomôcť vo výstavbe nových ciest, ulíc. Jednoducho pomôcť rozvoju Novote.

Dôvod, pre ktorý to hovorím je, že sme sa preto rozhodli využiť možnosti zákona. A v pokúsime sa vysporiadať čo najväčší počet miestnych komunikácii a to aj v prípadoch, keď cesty už desiatky rokov existujú, no vďaka obrovskému počtu vlastníkov do nich obec nevie investovať, čerpať fondy či podpísať vecne bremená pre realizáciu vodovodu alebo splaškovej kanalizácie.

Rozhodli sme sa realizovať vykúp pozemkov pod MK a ich vyrovnanie medzi obcou a vlastníkmi na základe znaleckého posudku. Chcem zdôrazniť, že obec získaním vlastníckych práv k pozemkom berie na seba povinnosť ich ďalšieho rozvoja a investícii, ktoré na nich realizuje.

Niektorí si možno povedia, že „ja nechcem žiaden znalecký posudok, aby ma obec vyplatila pod cestou, hoci už tá cesta existuje celé desaťročia, že všetkým urobím zle a tvrdohlavo budem proti funkčným riešeniam.“ Ale iní si uvedomujú, že je to dobré riešenie pre túto dobu, ale aj pre budúce generácie. A že je mojou povinnosťou podporiť každého, koho sa to týka, aby myslel na dobro všetkých nás a pomohol nám v tomto spoločnom snažení.

Zámerom je, aby sa postupne vytvoril systém pre výstavbu ciest na základe priorít z hľadiska počtu novostavieb a bolo jasné, čo sa v obci bude robiť.

Bez vysporiadania ciest to ale nebude možné. Ako som mnohým z vás spomínal a ako je uvedené na stránke obce, plánujeme spustiť drobné pozemkové úpravy v prvom kole v 4 lokalitách, kde chceme vytvoriť desiatky nových stavebných parciel a jasne vytýčiť nové ulice, ktoré v našej obci pribudnú.

Všetko sú to zásadne a logické kroky, ktoré je po ROEP nevyhnutné realizovať. Rozdrobenosť je ako kameň, ktorý pred sebou neustále tlačíme a je našou povinnosťou, aby sme sa ho snažili všetkými silami zbaviť a zanechali tak sľubnú perspektívu budúcim generáciám.

Viem, že ľudia majú tendenciu premýšľať o veciach v horizonte vlastného života. No nikto z nás tu o 200 rokov nebude, no naša krásna dedina áno a je iba na nás ako naši dediči budú na nás spomínať.

Chcem vás preto poprosiť o pochopenie a uvedomenie si zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijeme a za jeho budúcnosť.

Chcem úprimne poďakovať obecnému zastupiteľstvu, že chápe vážnosť krokov, ktoré ideme realizovať a plní si svoje povinnosti aj napriek tomu, že to nie je vždy u všetkých populárne, no populárne a zodpovedne rozhodnutia sú často dve rozličné veci. Chcem vám preto všetkým poďakovať za pochopenie a aj keď viem, že nás čaká nesmierne náročne obdobie v horizonte mesiacov.

Nepochybujem o tom, že to zvládneme a posunieme sa smerom k modernej a prosperujúcej obci, na ktorú môžeme byť všetci vždy hrdí. Však nakoniec, v našom erbe je lev a nie králik.

Ďakujem za vašu pozornosť.