VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Vzhľadom na nepretržité sneženie vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb podľa § 15, ods. 1, písm. j/ Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

 

Obec Novoť

v y h l a s u j e


dňa 03. januára 2019 o 8.00 hod. na celom území obce mimoriadnu situáciu.
 


Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia /záchranné práce/ smerujúce k odvráteniu /hrozby mimoriadnej udalosti/, následkov mimoriadnej udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok.

Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:

- zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam
- sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby
- zabezpečiť prístup ku ZŠ, MŠ, zdravotnému stredisku a verejným budovám obce


Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Novoti, dňa 03. januára 2019 


Mgr. Radoslav Kozák, PhD.
starosta obce