Obec Novoť, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, predkladá

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NOVOŤ - NÁVRH

za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Obec Novoť je podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona, orgánom územného plánovania a v zmysle §18 ods. 4 tohto zákona je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie, prostredníctvom Ing. arch. Tatiany Noskovej, OSO ÚPP a ÚPD, reg. č. 433, v zmysle §2a stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Hlavný riešiteľ návrhu ÚPN obce Novoť je Ing. arch. Dávid Goč – autorizovaný architekt SKA, Nám. A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok. Územnoplánovacia dokumentácia je spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Návrh ÚPN obce Novoť je spracovaný v súlade so Zadaním pre Územný plán obce Novoť a Súborným stanoviskom ku konceptu ÚPN obce Novoť, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Novoti, UZN. č. 576/2021, zo dňa 16.06.2021. Návrh dokumentuje overenie optimálnych možností rozvoja obytného, výrobného a rekreačného územia v k. ú. Obce Novoť, z hľadiska optimálneho riešenia dopravnej obsluhy, inžinierskych sietí, ochrany prírody a krajiny a demografických trendov vývoja obce. Návrh ÚPN obce Novoť je zverejnený

od dňa 18.01.2022 do dňa 18.02.2022 na Obecnom úrade v Novoti - na úradnej tabuli

a na webovej stránke obce - www.novot.sk .

Ďalej je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Novoti a na Okresnom úrade v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, v pracovných dňoch a v pracovnej dobe.

Stanoviská a pripomienky k návrhu ÚPN obce Novoť je možné predložiť písomne na Obecný úrad Novoť, v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Ak sa dotknutí nevyjadria v určenej lehote, do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o prerokovávaní návrhu, bude obec predpokladať, že

súhlasia a k návrhu územného plánu nemajú pripomienky. Na pripomienky, podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

 

 

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Správa o hodnotení strategického dokumentu - Územný plán Obce Novoť

 

Text-návrh UPN-O Novoť

Text NAVRH - ÚPNobceNovoť.pdf

 

Schéma záväzných častí

Schéma zaväzných častí.pdf

 

Tabulky

Tab J4_Zábery PP návrh UPN obce Novoť.pdf

Tabuľky návrh UPN obce Novoť.pdf

 

Výkresy-návrh UPN-O Novoť

Výkres č1_Výkres širších vzťahov.pdf

Výkres č2 Komplexný výkres priest usporiad a funkč využ kat územia.pdf

Výkres č3_Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia.pdf

Výkres č4_Výkres riešenia verejného technického vybavenia.pdf

Výkres č5_Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny vrátane ÚSES.pdf

Výkres č6 Výkres záberov PP.pdf