Vážení občania,

od 1. januára 2019 vstúpil do platnosti nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach a nariadenie vlády, ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov. Suma, ktorú obec zaplatí za uloženie komunálneho odpadu na skládku, závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.

 

Čím viac plastov, papiera, skla a kovov z komunálneho odpadu obec vytriedi, tým menej bude platiť za uloženie komunálneho odpadu na skládke.

 

 

 

Sadzba za uloženie odpadu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2018

25,7 %

10 €/t

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2019

34,41 %

13 €/t

 

Poplatok za skládkovanie pre obce sa od roku 2019 do roku 2023 postupne bude zvyšovať. To znamená, že čím budeme menej triediť, tým budeme viac platiť.

 

Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov euro.t-1

Položka   Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]   Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1  
2019   2020   2021 a nasledujúce roky  
1   x ≤ 10   17   26   33  
2   10 < x ≤ 20   12   24   30  
3   20 < x ≤ 30   10   22   27  
4   30 < x ≤ 40   8   13   22  
5   40 < x ≤ 50   7   12   18  
6   50 < x ≤ 60   7   11   15  
7   x > 60   7   8   11  

 

V súčasnosti obec platí za uloženie komunálneho odpadu na skládku 13 €/tonu.

 

Za rok 2019 bolo vyzbierané 549,86 t zmesového komunálneho odpadu a 26,72 t objemového odpadu.  Za obdobie 1-5/2020 už máme vyzbierané 290,54 t zmesového a 69,42 t objemového odpadu, čo predstavuje veľmi nízke percento vytriedenia odpadu (19,44 %).

 

Preto Vás dôrazne žiadame o dôslednejšie triedenie odpadu. Čím nižšie % vytriedenia za rok 2020 obec dosiahne, tým vyšší poplatok za uloženie odpadu bude platiť za uloženie odpadu na skládku. Čo zároveň najviac pocítite vy, občania obce, na rapídnom zvýšení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

 

TRIEDENIE ODPADU

 

Papier sa zbiera do modrých plastových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci, počas roka na zberný dvor, alebo deti pomocou školského zberu.

a) Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.

b) Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, tetrapaky, znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal a pod.

c) Papierové krabice je potrebné poskladať a vhadzovať do nádob tak, aby zaberali čo najmenej miesta.

 

 

Plasty sa zbierajú do vriec (ktoré domácnosti dostávajú), počas roka, aj na zberný dvor. Plasty sa zbierajú spoločne s kovovými obalmi a tetrapakmi.

a) Do plastov patria: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, plastové fľaše, hračky, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.

b) Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod.

c) Obaly z plastov, najmä PET fľaše, je potrebné stlačiť a do vriec/kontajnerov ukladať tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

d) Do kovových obalov patria: čisté plechovky a konzervy.

e) Do kovových obalov nepatria: hrubo znečistené kovové obaly.

f) Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál a nápojov a plechovky je potrebné stlačiť.

g) Do tetrapakov patria: viacvrstvové obaly od mlieka alebo džúsov, smotany a iných potravinárskych výrobkov, kozmetiky.

h) Do tetrapakov nepatria: znečistené tetrapaky, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok.

i) Tetrapaky je potrebné umyť a stlačiť, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

 

 

Sklo sa zbiera do zelených plastových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci.

a) Do skla patrí: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod.

b) Do skla nepatrí: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.

 

Papier, plasty, kovové obaly, tetrapaky a sklo je možné odovzdať celoročne počas prevádzkových hodín aj na zberný dvor.

 

Biologický odpad sa kompostuje na svojom pozemku – každá domácnosť dostala kompostér. Bioodpad nepatrí do nádob na komunálny odpad. Taktiež sa zakazuje bioodpad spaľovať.

a) Do bioodpadu patrí: tráva, lístie, piliny, drevná štiepka, burina, pozberové zvyšky z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie a zelenina a biologický odpad z kuchyne: napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, kávové zvyšky, čajové vrecúška, škrupiny z vajec atď.

b) Do bioodpadu nepatrí: komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, uhynuté zvieratá, zvyšky z jedál, kosti, mäsové výrobky a mliečne výrobky.  

 

Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za svoj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Zakázané je skrmovanie, používanie drvičov a vypúšťanie do obecnej kanalizácie.

 

Na území obce je zavedený zber jedlých olejov a tukov. Jedlé oleje a tuky sa zbierajú do plastových fliaš s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. Jedlé oleje a tuky je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore kedykoľvek.

a) Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.

b) Medzi jedlé oleje a tuky nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

 

 

Textil a šatstvo sa zbiera do špeciálnych kontajnerov. Keďže Pomocný anjel n. o. obci vypovedala zmluvu, kontajnery budú v blízkej dobe odstránené. Prosíme Vás, aby ste už nevhadzovali šatstvo do týchto kontajnerov.

Využite možnosť zberu šatstva od 8.6. – 30.6.2020. Šatstvo môžete priniesť pred budovu bývalej colnice v centre obce (č. d. 279. oproti Coop Jednote) kedykoľvek v priebehu dňa.

a) Medzi textil a šatstvo patrí: oblečenie, deky, prikrývky, záclony, posteľná bielizeň, topánky, klobúky, čiapky, šále, rukavice, prípadne iné druhy šatstva a textilu. Textil sa odovzdáva do nádoby čistý a zabalený do igelitovej tašky.

b) Medzi textil a šatstvo nepatrí: komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, bioodpad a iný odpad.

 

Odpadové pneumatiky je možné odovzdať na zbernom dvore. Pneumatiky môže odovzdať len fyzická osoba – konečný používateľ v rámci spätného zberu, ktorý zabezpečuje organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).

 

Zberný dvor je otvorený pondelok – piatok: 8:00 – 14:00.

 

Na zberný dvor je možné odovzdať tieto odpady: papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, jedlé oleje a tuky, bioodpad a drobný stavebný odpad.