Pripomíname, že je to určené len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre tých, ktorí nemôžu pracovať z domu! Prevádzka je určená od 07:30 do 15:30 hod. (vyučovanie podľa rozvrhu, ktorý majú deti teraz začína o 08:00) a to v budove materskej školy v prváckych triedach. Vyučovanie i ostatné aktivity povedú vychovávateľky ŠKD - p. Polláková a p. Borovčíková (nie triedne učiteľky) - po 2 ročníkoch spoločne (2 skupiny).

Podmienkou vstupu detí do školy je dobrý zdravotný stav, čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov (nové tlačivo - dá sa stiahnuť z webovej stránky školy - časť O škole - Rôzne - Tlačivá pre rodičov) a kópia výsledku negatívneho testu rodiča na COVID -19 nie staršia ako 14 dní (okrem výnimiek určených Vyhláškou č. 14 ÚVZ SR). Tieto doklady predložia deti (rodič) ráno pri príchode do školy.

Ďalej je potrebné priniesť si do školy prezúvky, desiatu, 2 rúška, hygienické vreckovky, teplé oblečenie v prípade pobytu vonku a nezabudnite čo najskôr nahlásiť vedúcej ŠJ - p. Smolárovej na tel. č. 0948 353 389 (alebo formou SMS - meno žiaka a trieda) záujem o stravu - obedy!