Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch október až november 2020 bude v katastrálnom území obce Novoť vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch a bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Prosíme preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác. Kontakt na realizátora prác je uvedený na úradnej tabuli obce.

https://www.geoportal.sk/sk/faq/geodeticke-zaklady/