Oznámenie o začatí  vodoprávneho konania  vo veci stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby  a povolenie na odber podzemnej vody a nariadenie ústneho pojednávania 

Situácia