Oznámenie o začatí  stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Situácia