Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania  a nariadenie miestneho zisťovania s ústnym pojednávaním podľa § 61 ods. 1  a ods. 4 stavebného zákona  verejnou vyhláškou

Situácia