V zmysle zákona o odpadoch č. 79/ 2015 Z.z. §32 je elektroodpad definovaný ako elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčast'ou elektrozariadenia v čase, ked' sa ho držitel' zbavuje.

Nakol'ko, pri posledných zberových akciach dochádza v obciach od občanov k odstraneniu vnútorných častí elektrozariadení a ostávajú len obaly, čím sa mení charakter odpadu Vás upozorňujeme, že na základe vyššie definovaného zákona § 33 sa zakazuje rozoberat' či inak zasahovat' do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovatel'ovi elektroodpadu.

Pri porušení tohto zákona podl'a § 11 7 môže Slovenská inšpekcia životného prostredia na podnet osoby oprávnenej na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo na podnet spracovatel'a elektroodpadu udelit' pokutu od 4000 eur do 350 000 eur.

V prípade, že je vo Vašej obci zriadeny Zberný dvor, prosíme Vás, aby ste s touto skutočnost'ou oboznámili aj zamestnancov tohto zariadenia.