ODVOLANIE
MIMORIADNEJ SITUÁCIE

 

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

o d v o l á v a

dňa 7.1.2019 o 14:00 h mimoriadnu situáciu na území obce

Ďalšia činnosť na území obce bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich aktov starostu obce.

Toto odvolanie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

V Novoti, dňa 7. januára 2019 

 

Mgr. Radoslav Kozák, PhD.

starosta obce