O p a t r e n i e - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres Námestovo

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len „RÚVZ ) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia :

S účinnosťou od 22. septembra 2020 od 12:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné:

A)  Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Námestovo zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.

B)  Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Námestovo zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.

Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb. O čom je usporiadateľ svadby povinný informovať RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne elektronicky na email: dk.poradna@uvzsr.sk. minimálne 48 hod pred konaním svadobnej oslavy.

Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:

  • -  zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

  • -  zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

  • -  zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,

  • -  hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

  • -  zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

  • -  ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

  • -  pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

  • -  zákaz podávania rúk;

  • -  zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

  • -  zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

C) Podľa ustanovenia §48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. sa  fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim plavárne a kúpaliská v okrese Námestovo nariaďuje obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50 % zo stanovenej kapacity.

D) Podľa ustanovenia § 48 ods.4 písm. e) zákona č.355/2007 Z.z .sa fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne, hostince a pod.) obmedziť činnosť na 50 %, vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu (diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby a pod.) v okrese Námestovo nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny do 22:00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb o čom je usporiadateľ svadby povinný informovať RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne elektronicky na email: dk.poradna@uvzsr.sk. minimálne 48 hod pred konaním svadobnej oslavy.

E)  Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Námestovo povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalejlen„ZSS“) s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

F)  Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v okrese Námestovo prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov a zároveň sa ukladá zákaz návštev chorých v domácom prostredí s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení

G) Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.

H) Obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodinné oslavy a posedenia.

I) Obyvateľstvu sa odporúča absolvovať očkovanie proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám.

J) Osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s človekom pozitívne testovaným na vírus SARS- COV-19 sú povinné zostať v izolácii 10 dní od posledného kontaktu, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov ochorenia telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára

 

Odôvodnenie

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil s účinnosťou od 18.09.2020 opatrením č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce sa prevádzok a konaní hromadných podujatí. Podľa bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti. V okrese Námestovo krivka chorobnosti na COVID-19 ma vzostupný charakter a za posledných 14 dní incidencia nových ochorení je prekročila hodnotu 50 nových prípadov na 100 000 obyvateľov. Najvyšší počet ochorení je hlásený vmeste Námestovo, obciach Tapesovo, Zákamenné, Oravské Veselé, kde je zaznamenaných niekoľko aktívnych ohnísk ochorení na COVID-19.

Uvedená incidencia výrazne prekračuje hodnotu incidencie v SR (32,4/100 000 obyvateľov). Zároveň bol v okrese Námestovo zaznamenaný nárast vekovo-špecifickej chorobnosti na COVID-19 vo vekovej skupine 55-64 ročných a nad 65 rokov ako aj nárast počtu hospitalizovaných osôb s potvrdeným ochorením COVID-19. Počas druhej vlny pandémie sú zaznamenávané v okrese Námestovo lokálne epidémie najmä v rámci rodinných osláv svadieb , čo prispieva k explozívnejšiemu šíreniu nákazy

Opatrenia uvedené vo výroku tohto opatrenia boli uložené aj na základe odporúčaní Pandemickej komisie okresu Námestovo, ktorý zasadal dňa 21.09. 2020 a konštatoval zhoršenie epidemiologickej situácie v okrese Námestovo (červená farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19).
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne vydal toto opatrenie v súvislosti s vyššie uvedeným zhoršením epidemiologickej situácie a rastúcim počtom osôb nakazených vírusom SARS-CoV-19 v okrese Námestovo.

Cieľom týchto opatrení je ochrana rizikových skupín (seniori, chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou), u ktorých môže mať ochorenie COVID-19 komplikovaný priebeh a spôsobiť úmrtie. Pretože starší ľudia sú v najväčšej miere vystavení koronavírusu SARSCoV-2. Preto musíme konať solidárne, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu v komunite seniorov.

Na všetky práva, povinnosti, obmedzenia a odporúčania pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby neupravené týmto opatrením sa vzťahuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020. Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

OPATRENIE v PDF