Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018