V zmysle § 4 písm. f) zákona NR SR Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení v nadväznosti na § 15 ods. 5 písm. c) vyhlášky MV SR Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v platnom znení určujem dalších týchto zodpovedných vedúcich zamestnancov na vyrozumenie v prípade požiaru, výbuchu alebo inej mimoriadnej situácii:

 

Mgr. Radoslav Kozák - starosta obce 0948 372 429
Bc. Michal Godiš - prednosta 0948 447 077
Štefan Judiak - veliteľ DHZ 0915 821 645
BOZPOKOL s.r.o. - BTS 0905 871 370