Na základe výzvy č. ŽSK č. 3/2019 o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK 

  • v rámci programu: Dotácie pre regióny
  • podprogramu: Verejný priestor a verejná infraštruktúra

bola Obci Novoť schválená dotácia vo výške 1000 € na projekt „Bezbariérový vstup do budovy OcÚ Novoť“

Projekt vybudovania bezbariérového vstupu do budovy Obecného úradu Novoť spočíval vo vybudovaní nájazdovej rampy pre imobilných občanov. Absencia bezbariérového prístupu spôsobovala ťažkosti mamičkám s kočíkmi, seniorom, ale predovšetkým ľuďom na invalidných vozíkoch. Po rozsiahlej rekonštrukcii priestorov Obecného úradu a sály bolo vybudovanie bezbariérového vstupu jednou z priorít, a preto sme sa zapojili do výzvy Žilinského samosprávneho kraja. Obec sa rozhodla bezbariérový vstup do budovy obecného úradu vybudovať svojpomocne vďaka šikovným zamestnancom obecnej prevádzky.

Vybudovaním bezbariérového vstupu sa zlepšil prístup pre imobilných občanov do budovy Obecného úradu, ako aj do sály kultúrneho domu, ktorá je súčasťou budovy OcÚ. Ľudia so znevýhodnením sa tak môžu bez problémov dostať do budovy a zúčastniť sa tak rôznych kultúrnych akcií v obci, prípadne svadieb.